Samo­dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro­wot­nej w Pomie­chówku działa w opar­ciu o umowy zawarte z Mazo­wiec­kim Oddzia­łem Narodo­wego Fun­du­szu Zdro­wia, co gwa­ran­tuje pacjen­tom uzy­ska­nie świad­czeń opieki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych.

Samo­dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro­wot­nej w Pomie­chówku, przy ul. Sło­necz­nej 51 ist­nieje od paździer­nika 1999 roku, kiedy to Rada Gminy Pomie­chó­wek pod­jęła Uch­wałę o jego utwo­rze­niu.

 

Pierw­szym Dyrek­to­rem przy­chodni 1 kwiet­nia 2000 roku został lek. Edmund Misiun, a pla­cówka roz­po­częła swoją dzia­łal­ność w budynku będą­cym przed­wo­jen­nym domem płk Adama Kul­piń­skiego przy ul. Sło­necz­nej 51, gdzie mie­ści się do dzi­siaj.

1 kwiet­nia 2008 roku nastą­piła zmiana Dyrek­tora przy­chodni. Funk­cję tę powie­rzono lek. Jaro­sła­wowi Krze­wiń­skiemu, który zapew­nia wysoki stan­dard opieki, dba o uno­wo­cze­śnie­nie pla­cówki oraz cią­gły roz­wój. 

W 2016 roku powstały plany remontu przy­chodni, mające dosto­so­wać lokal do obec­nych wymo­gów obo­wią­zu­ją­cych pla­cówki medyczne. W 2018 roku remont przy­chodni został zakoń­czony. To przed­się­wzię­cie finan­so­wane było ze środ­ków SP ZOZ. 

Samo­dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro­wot­nej w Pomie­chówku przy ul. Sło­necz­nej 51, świad­czy usługi z zakresu pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej i sto­ma­to­lo­gii zakon­trak­to­wane w Naro­do­wym Fun­du­szu Zdro­wia.

 

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70