06.09.2021
Szczepienia przeciwko grypie w sezonie 2021/2022

Podobnie jak koronawirus SARS-Cov-2, tak i wirus grypy jest niebezpieczną chorobą. Najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania zachorowania na te choroby jest szczepienie. Warto pamiętać, że przyjęcie szczepionki na COVID-19 nie zapobiega zachorowaniu na grypę i odwrotnie, ponieważ są to dwa różne schorzenia. Szczepienia przeciw grypie chronią przed ciężkimi objawami grypy i powikłaniami pogrypowymi wymagającymi hospitalizacji, a skuteczność szczepionki zależy od sezonu grypowego.

Szczepienie przeciwko grypie zalecane jest wszystkich osobom powyżej 6 miesiąca życia, jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, które ustali lekarz. 

Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową przez co łatwo może dojść do zakażenia (okres wylęgania wirusa grypy wynosi 1-4 dni). Osoba zakażona może stanowić zagrożenie również dla innych osób zanim jeszcze pojawią się objawy choroby, tj.:

 • zakażony dorosły może być źródłem zakażenia począwszy od dnia poprzedzającego wystąpienie objawów chorobowych do około 5-7 dni po ich wystąpieniu,
 • zakażone dziecko może być źródłem zakażenia do ponad 10 dni (u małych dzieci nawet do 6 dni przed wystąpieniem objawów),
 • zakażony z ciężkim niedoborem odporności może być źródłem zakażenia przez wiele tygodni lub miesięcy

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza i najtańsza formą profilaktyki.

Kto powinien się szczepić

Ze względów epidemiologicznych wszystkie osoby, które ukończyły 6 miesiąc życia, w szczególności:

 • zdrowe dzieci (od 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia, a zwłaszcza dzieci od 6 do 60 miesiąca życia);
 • osoby powyżej 55 roku życia;
 • osoby mające bliski kontakt (zawodowy lub rodzinny) z dziećmi do 6 miesiąca życia oraz z osobami w wieku podeszłym lub przewlekle chorymi;
 • pracownicy ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, a także policja, wojsko, straż graniczna, straż pożarna;
 • pensjonariusze domów spokojnej starości, domów pomocy społecznej oraz innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Ze względów klinicznych:

 • osoby po transplantacji narządów;
 • osoby przewlekle chore: dzieci (od ukończenia 6 miesiąca życia) oraz osoby dorosłe, chorujące na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, choroby neurologiczne i neurorozwojowe;
 • osoby w stanach obniżonej odporności (w tym pacjentom po przeszczepie tkanek) i chorym na nowotwory układu krwiotwórczego;
 • dzieci z grup ryzyka od ukończenia 6 miesiąca życia do ukończenia 18 roku życia oraz dzieci z wadami wrodzonymi serca zwłaszcza sinicznymi, z niewydolnością serca, z nadciśnieniem płucnym;
 • kobiety w ciąży lub planujące ciążę.

Przeciwwskazania do szczepienia przeciwko grypie:

 • ostre choroby gorączkowe,
 • zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • poważne niepożądane odczyny po poprzednim szczepieniu przeciwko grypie,
 • uczulenie na białko jaja kurzego w stopniu anafilaksji.

Kiedy się szczepić

Poziom przeciwciał, które powstają w wyniku szczepienia, spada wraz z upływem czasu, dlatego też szczepienie przeciwko grypie zalecane jest każdego roku.

Zaszczepić należy się przed sezonem epidemicznym, tj. przed rozpoczęciem aktywności wirusa grypy - gdy tylko dostępna będzie w aptekach szczepionka obowiązująca w danym sezonie, najlepiej do końca października.  

Dla dzieci w wieku od 2 do 18 roku życia dostępna jest szczepionka donosowa.

W sezonie 2021/22 dostępne będą cztery szczepionki przeciw grypie:

 1. Vaxigrip Tetra (refundowana),
 2. Influvac Tetra (refundowana),
 3. Fluarix Tetra (nierefundowana),
 4. Fluenz Tetra jest to szczepionka na grypę dla dzieci i młodzieży w formie aerozolu do nosa (refundowana).

Bezpłatne szczepienia

Od 1 września obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 zgodnie z którym z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie będą mogły skorzystać (link do rozporządzenia):

 1. osoby powyżej 75 roku życia, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
 2. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 3. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 4. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 5. nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 6. studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów;
 7. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 8. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 9. pacjenci: a) zakładu opiekuńczo-leczniczego, b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, c) hospicjum stacjonarnego lub domowego, d) oddziału medycyny paliatywnej;
 10. osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 11. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 12. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 13. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku (plik do pobrania) wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype .

Zaświadczenie o szczepieniu dostępne jest na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), w zakładce "Szczepienia” (Profilaktyka, a następnie Szczepienia). Punkt szczepień nie wydaje zaświadczenia o szczepieniu przeciwko grypie.


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70