01.08.2019
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Utworzono: 01 sierpnia 2019 roku

Poprawiono: 13 paździenik 2023 roku

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spzozpomiechowek.pl.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Wyłączenia

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • pliki PDF, DOC itp. - ograniczone są do minimum.

 

Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk z którym można kontaktować się e-mailowo pisząc na adres: przychodnia@spzozpomiechowek.pl lub dzwoniąc na numer telefonu przychodni 22 785 41 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wybranego ich elementu. Udostępnienie informacji można zażądać również w formach alternatywnych, tj. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie (imię i nazwisko, dane kontaktowe – numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej o którą chodzi,
  • opis problemu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

SPZOZ w Pomiechówku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

W sytuacji, gdy dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, SPZOZ zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W sytuacji, gdy wnoszący będzie miał dalsze uwagi do działań SPZOZ związane z dostępnością cyfrową może zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku znajduje się przy ul. Słonecznej 51.

 

Zewnętrzne drogi komunikacyjne prowadzące do budynku przystosowane są pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym budynku.

2. Budynek jest parterowy.

3. Przed budynkiem jest parking z udostępnionymi 2 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

4. Do wejścia prowadzą dwie drogi: po schodach oraz po pochylni.

5. Istnieje możliwość bezpośredniego podjechania pod drzwi, bez możliwości dłuższego postoju.

6. Toalety są zarówno częściowo jak i całkowicie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

7. Informacje udzielane są przez pracowników SPZOZ w rejestracji.

8. Na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

9. Na wyposażeniu nie ma przenośnych pętli indukcyjnych.

10. W rejestracji nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Informacje dodatkowe, skróty klawiaturowe

 

Strona internetowa SPZOZ w Pomiechówku została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła swobodnie z niej korzystać bez względu na systemy operacyjne i przeglądarki.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstu ze zwiększoną czcionką oraz wersja o zwiększonym kontraście (przyciski funkcyjne w prawym górnym rogu).

Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

 

Niedostępne elementy i treści

 

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01 sierpnia 2019 r. nie są dostępne. SPZOZ nie ma prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Osoba zgłaszająca potrzebę dostępu do archiwalnych dokumentów proszona jest o kontakt z informatykiem.

Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które zostały ocenione jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

 


pokaż wszystkie wiadomości ››

 

 

 

Adres przychodni

ul. Słoneczna 51
05-180 Pomiechówek

przychodnia@spzozpomiechowek.pl

Telefon rejestracja

 

POZ: 22 785 41 20, Stomatologia: 22 774 75 70